quang

Search

Search IconIcon to open search

Từ điển offline all-in-one cho iOS

Last updated Jul 2020 Edit Source

Xem video hướng dẫn. Ở bước lấy link tải từ điển, các bạn có thể vào chính trang này để copy link.

Cambridge Advanced Learner’s: http://download.huzheng.org/bigdict/stardict-Cambridge_Advanced_Learners_Dictionary_3th_Ed-2.4.2.tar.bz2

Oxford Advanced Learner’s: http://download.huzheng.org/bigdict/stardict-Oxford_Advanced_Learner_s_Dictionary-2.4.2.tar.bz2

Oxford Collocations: http://download.huzheng.org/bigdict/stardict-Oxford_Collocations_Dictionary_2nd_Ed-2.4.2.tar.bz2

Oxford Thesaurus: http://download.huzheng.org/babylon/english/stardict-New_Oxford_Thesaurus_Dictionary-2.4.2.tar.bz2

English-Vietnamese: http://download.huzheng.org/misc/stardict-dictd_anh-viet-2.4.2.tar.bz2

Vietnamese-English: http://download.huzheng.org/misc/stardict-dictd_viet-anh-2.4.2.tar.bz2

Longman Dictionary of Contemporary English: http://download.huzheng.org/bigdict/stardict-Longman_Dictionary_of_Contemporary_English_5th_Ed-2.4.2.tar.bz2


Interactive Graph